Op het gebied van acceptatie en emancipatie is in Rotterdam – ondanks de grote culturele en etnische diversiteit in de stad – nog flinke winst te behalen. Met name een slechte sociaaleconomische positie, onderhuidse discriminatie en kennisbehoefte bij professionals hebben een negatieve invloed op de mogelijkheid om een eigen, gelijkwaardige positie in de samenleving te creëren. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Diversiteit aan de Maas, dat op donderdag 11 oktober 2018 tijdens het Kennisatelier Rotterdam (In)Zicht werd gepresenteerd.

Live feedback

IDEM Rotterdam

Bezoekers gaven live feedback op stellingen.

Tientallen betrokken professionals en actieve burgers schoven aan bij het Kennisatelier in buurthuis Thuis in West in Rotterdam-Middelland, dat door dagvoorzitter Leila Prnjavorac in goede banen werd geleid. Nadat IDEM-onderzoeker Rob Witte de conclusies uit het rapport Diversiteit aan de Maas had toegelicht, konden deelnemers met hun smartphone direct feedback geven op aan het rapport gerelateerde stellingen. Zo was het leeuwendeel van de bezoekers het eens met de stelling “Kennis over lhbti’ers is nauwelijks aanwezig. Daardoor worden ze vaak niet herkend, laat staan de problemen waar zij tegenaan lopen.”

Discriminatie op de loer

De mening over deze stelling sluit aan bij de conclusies uit het rapport. Lhbti’ers voelen zich vaak uitgesloten, omdat van hen automatisch wordt verwacht dat zij het heteronormatieve ideaal naleven. Zij hebben niet alleen te maken met directe discriminatie, zoals afwijzing of geweld, maar vooral met uitsluiting omdat ze geacht worden zich als een hetero te gedragen. Op deze manier is het voor hen lastiger om op een eigen, gelijkwaardige manier Rotterdammer te zijn.

Kennisbehoefte bij professionals

De grootste winst valt dan ook te behalen door in de kennisbehoefte op het gebied van integratie, discriminatie en (lhbt-)emancipatie te voorzien. Uit het rapport blijkt namelijk dat stereotyperingen en discriminatoire beeldvorming nog veel voorkomen bij zowel individuele professionals als binnen organisaties. Hierdoor worden signalen van bijvoorbeeld discriminatie niet opgemerkt en wordt emancipatie niet belangrijk genoeg gevonden. De meeste aanwezigen herkenden zich in dit beeld. Zo bezochten zij het Kennisatelier om informatie te verkrijgen, maar vonden zij ook dat het management van hun organisatie niet altijd genoeg prioriteit geeft aan de vier IDEM-thema’s. Hierdoor hebben professionals te weinig tijd en mogelijkheden om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Positieve voorbeelden

Een van de adviezen die de deelnemers gaven, is om een scan te ontwikkelen voor professionals om hun kennis, ervaring en beeldvorming ten aanzien van de IDEM-thema’s inzichtelijk te maken. Op basis daarvan zouden specifieke trainingen gegeven kunnen worden om in de kennisbehoefte te voorzien. Daarnaast werd benadrukt dat er ook aandacht moet zijn voor zaken die goed gaan: positieve voorbeelden vormen immers een inspiratiebron voor andere professionals.

Over Diversiteit aan de Maas

In 2016 en 2017 heeft IDEM Rotterdam onderzoek verricht in alle veertien stadsgebieden van de gemeente Rotterdam op haar thema’s: integratie, discriminatie, vrouw/man-emancipatie en lhbti-emancipatie. Dit onderzoek leverde voor ieder stadsgebied een beeld op over hetgeen daar speelt in relatie tot deze vier IDEM-thema’s. In het rapport Diversiteit aan de Maas zijn de belangrijkste signalen uit deze Gebiedsbeelden vergeleken en geanalyseerd.