Beleid emancipatie m/v

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema emancipatie m/v. Bovendien worden emancipatievraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met emancipatie.

Beleidsnota’s en brieven

Collegeperiode 2018-2022

 • Het Actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022 getiteld “Relax.Dit is Rotterdam. Samenleven in een stad waar niemand in de meerderheid is” legt het beleid over integratie en samenleven vast van de gemeente Rotterdam  voor de periode 2019-2022. In het programma wordt aandacht besteed aan thema’s die raakvlakken hebben met vrouwenemancipatie.Het programma ambieert onder meer het vergroten van kennis en bewustzijn over het belang van gelijkwaardigheid en gelijke behandeling van mannen, vrouwen binnen de diverse maatschappelijke domeinen en het verbeteren van de sociale veiligheid van kwetsbare Rotterdammers.  De eerste editie van dit actieprogramma heeft het College van B&W op 18 december 2018 met begeleidende brief dit actieprogramma naar de gemeenteraad gestuurd. Op 17 januari 2019 is er door het college nog een aanvullende brief gestuurd. Op 23 januari 2019 is het actieprogramma besproken door de Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding van de gemeenteraad. Tijdens deze bespreking heeft de wethouder toegezegd het actieprogramma aan te passen. Deze herziene versie is op 19 februari 2019 door het College van B&W naar de gemeenteraad gestuurd met begeleidende brief.  Uiteindelijk is in maart 2019 de definitieve versie uitgekomen. Op 15 juni 2021 stuurt het College van B&W een brief die dient als derde voortgangsrapportage.  Op 23 november 2021 stuurt het College van B&W met brief de vierde monitor over de voortgang van beleidsprogramma “Relax. Dit is Rotterdam” en beleidsprogramma ” en “Rotterdam tegen Racisme” naar de gemeenteraad.
 • Het College van B&W heeft op 18 december 2018 met begeleidende brief dit actieprogramma naar de gemeenteraad gestuurd. Op 17 januari 2019 is er door het college nog een aanvullende brief gestuurd.
 • Het Actieprogramma Integratie en Samenleven “Relax. Dit is Rotterdam” wordt gemonitord. Elke zes maanden wordt een voortgangsrapportage aangeboden aan de gemeenteraad. De monitor heet ‘Inspanning voor ontspanning’. De eerste voortgangsrapportage  werd op 15 oktober 2019 met begeleidende brief aan de gemeenteraad aangeboden. De tweede  voortgangsrapportage werd op 12 mei 2020 met begeleidende brief aan de gemeenteraad aangeboden . Op 13 januari 2021 stuurt het College van B&W een brief naar de gemeente raad die fungeert als derde voortgangsrapportage. Op 15 juni 2021 stuurt het College van B&W een brief die dient als de volgende voortgangsrapportage.  Op 23 november 2021 stuurt het College van B&W met brief de vierde monitor over de voortgang van beleidsprogramma “Relax. Dit is Rotterdam” en beleidsprogramma ” en “Rotterdam tegen Racisme” naar de gemeenteraad.

Collegeperiode 2014-2018

 • In de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016 – 2018 is het integratiebeleid van de gemeente Rotterdam voor de periode 2016-2018 vastgelegd, waarbij er aandacht is voor de gelijke verhouding tussen vrouwen en mannen. De beleidsregel heeft in totaal drie uitvoeringslijnen: (1) Basis op orde: het informeren over en uitdragen van de gedeelde norm en het belang van taal. (2) Gelijke positie: bevorderen van emancipatie en homo-emancipatie en beschermen waar nodig. (3) Gelijke behandeling: tegengaan discriminatie en uitsluiting.
 • De integratienota Integratie 010 van de gemeente Rotterdam is met name gericht op de maatschappelijke integratie van Rotterdammers met een migratie-achtergrond. De integratienota gaat ervan uit dat gelijke behandeling en gelijke kansen voorwaarden zijn voor de maatschappelijke integratie van mensen met een migratieachtergrond. De integratienota zet nadrukkelijk in op het bevorderen van de gelijke positie tussen man en vrouw binnen migrantengroepen.
 • Het actieprogramma Veilig Thuis 2015-2018 richt zich op het bestrijden van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hierbij wordt specifiek gelet op seksueel geweld, huiselijk geweld en praktijken die voortkomen uit strenge traditionele opvattingen zoals eergerelateerd geweld.
 • De Nota prostitutie en seksbranche is erop gericht om misstanden in de Rotterdamse seksbranche aan te pakken, en om de positie van sekswerkers in de stad te versterken.

Leden van de Rotterdamse gemeenteraad hebben diverse schriftelijke vragen gesteld over emancipatie. Hieronder een selectie van de vragen met de antwoorden van het college van B en W.

 • Op 25 maart 2020 stelde raadslid T.C. Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) schriftelijke vragen over het beschermen slachtoffers huiselijk geweld tijdens Coronacrisis die zijn beantwoord door het college van B&W op 31 maart 2020.
 • Op 6 november 2019 stelde D.Yildirim (PvdA) schriftelijke vragen naar aanleiding van het bericht dat dat veel Nederlandse vrouwen wel eens te weinig geld heeft om maandverband te kopen. Deze vragen werden op 11 februari 2020 door het college van B&W beantwoord.
 • Op 15 oktober 2019 stelde Enes Yigit (DENK) schriftelijke vragen over diversiteit in de top die op 28 november 2019 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 22 november 2019 stelde Enes Yigit (DENK) schriftelijke vragen over de loonkloof tussen mannen en vrouwen die op 18 december 2019 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 5 februari 2019 stelde B.J. Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) schriftelijke vragen over “Inzet lokagentes tegen (seksuele) intimidatie” die op 16 april 2019 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 7 maart 2017 stelde raadslid T.C. Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) vragen over Opvang Veilig Thuis die op 4 april 2017 door het door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 3 februari 2016 stelde N. El Ouali (Nida Rotterdam) schriftelijke vragen over: aanpak van seksuele intimidatie en islamofobie in Rotterdam, die op 12 april 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 11 augustus 2015 stelden S.J.Sies (CU-SGP) en T.C.Hoogwerf (LR) vragen over: slachtoffers loverboys opnieuw geslachtofferd, die op 8 september 2015 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 11 maart 2015 stelden S. den Langen (CDA) vragen over: ook Rotterdam moet jagen op klanten minderjarige prostituees!, die op 7 april 2015 door het College van B&W werden beantwoord. LINK:
 • Op 9 februari 2015 stelden F. Talbi en P. Wijntuin (PvdA) vragen over: gedwongen isolement Pakistaanse vrouwen, die op 10 maart 2015 door het College van B&W werden beantwoord. LINK:
 • Op 4 februari 2015 stelde F. Talbi (PvdA) vragen over: prenatale zorg en perinatale sterfte in Rotterdam, die op 24 februari 2015 door het college van B en W werden beantwoord.