Beleid discriminatie

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema discriminatie. Bovendien worden discriminatievraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met discriminatie.

Beleidsnota’s en brieven

Collegeperiode 2018-2022

 • Het Actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022 getiteld “Relax.Dit is Rotterdam. Samenleven in een stad waar niemand in de meerderheid is” legt het beleid over integratie en samenleven  vast van de gemeente Rotterdam  voor de periode 2019-2022. In het programma wordt aandacht besteed aan de bestrijding discriminatie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in het uitgaansleven. Ook zet het programma in op het vergroten van de kennis over de mogelijkheden tot het melden van discriminatie. De eerste editie van dit actieprogramma heeft het college van B&W op 18 december 2018 met begeleidende brief dit actieprogramma naar de gemeenteraad gestuurd. Op 17 januari 2019 is er door het college nog een aanvullende brief gestuurd. Op 23 januari 2019 is het actieprogramma besproken door de Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding van de gemeenteraad. Tijdens deze bespreking heeft de wethouder toegezegd het actieprogramma aan te passen. Deze herziene versie is op 19 februari 2019 door het College van B&W naar de gemeenteraad gestuurd met begeleidende brief. Uiteindelijk is in maart 2019 de definitieve versie uitgekomen.
 • Het Actieprogramma Integratie en Samenleven “Relax. Dit is Rotterdam” wordt gemonitord. Elke zes maanden wordt een voortgangsrapportage aangeboden aan de gemeenteraad. De monitor heet ‘Inspanning voor ontspanning’. De eerste voortgangsrapportage  werd op 15 oktober 2019 met begeleidende brief aan de gemeenteraad aangeboden. De tweede  voortgangsrapportage werd op 12 mei 2020 met begeleidende brief aan de gemeenteraad aangeboden . Op 13 januari 2021 stuurt het College van B&W een brief naar de gemeente raad die fungeert als derde voortgangsrapportage. Op 15 juni 2021 stuurt het College van B&W een brief die dient als de volgende voortgangsrapportage.  Op 23 november 2021 stuurt het College van B&W met brief de vierde monitor over de voortgang van beleidsprogramma “Relax. Dit is Rotterdam” en beleidsprogramma ” en “Rotterdam tegen Racisme” naar de gemeenteraad.
 • Op 22 mei 2018 stuurde het college van B&W een brief aan de gemeenteraad met een reactie op de Monitor Discriminatie in de politie-eenheid Rotterdam over het jaar 2017.
 • Op 19 januari 2019 stuurde de burgemeester een brief naar de gemeenteraad over de acties die zijn ondernomen om de stemlokalen toegankelijker te maken voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op 20 maart 2019. Bij alle locaties is er een schouw geweest om de toegankelijkheid te beoordelen en daarbij te bekijken welke stappen genomen kunnen worden om de toegankelijkheid verder te vergroten. Uit de schouw kwam naar voren dat 13 van de 281 locaties niet voldaan de aan de nieuwe normen van toegankelijkheid en niet met extra hulp kunnen worden aangepast.
 • Op 20 februari 2019 stuurde het college van B&W een brief aan de gemeenteraad waarin bericht  werd over de gesprekken tussen jongeren en de politie die plaatsvonden naar aanleiding het onderzoek ‘Beelden van de samenleving over de bejegening van burgers door de politie in relatie tot discriminatie’. Gesprekken hadden onder meer als thema: de discriminatie van de politie die de jongeren in de wijk ervaren en  de  interactie tussen de politie en jongeren.
 • Op 14 mei 2019 stuurt de burgemeester een brief naar de gemeenteraad over de toegankelijkheid van stemlokalen met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei. Twaalf van de 304 aangewezen stembureaus zijn niet goed toegankelijk voor alle kiesgerechtigden.
 • Op 21 mei 2019 stuurde het College van B&W een brief aan de gemeenteraad met een reactie op de Monitor Discriminatie in de politie-eenheid Rotterdam over het jaar 2018.
 • Op 21 april 2020 stuurde het College van B&W een brief aan de gemeenteraad met een reactie op de Monitor Discriminatie in de politie-eenheid Rotterdam over het jaar 2019.
 • Als reactie op het Black Lives Matter protest van 3 juni 2020 in Rotterdam zijn er diverse initiatieven genomen door de gemeenteraad en het college van B&W. Zo zijn er twee initiatiefnota’s van gemeenteraadsfracties : de Initiatiefnota Van Baarle ea ( DENK, GL, PvdA, D66, ChristenUnie SGP, CDA en VVD ) getiteld ” Tegen discriminatie, voor gelijkwaardigheid” (14 juli 2020) en de Initiatiefnota van PvdA, NIDA, SP, 50Plus “Programma van 010 antiracisme eisen” (2 juli 2020). Op 27 oktober heeft het college van B&W met begeleidende brief een nota gestuurd over de aanpak van racisme als aanvulling op het actieprogramma ‘Integratie & Samenleven: Relax. Dit is Rotterdam’. Deze nota tegen racisme heeft als titel “Rotterdam tegen Racisme 2020-2022. Intensiveringsplan Relax. Dit is Rotterdam en Black Lives Matter” (November 2020). Op 3 november 2020 heeft college van B&W een brief gestuurd als reactie op de twee initiatiefnota’s.
 • Op 10 december 2020 stuurt de verantwoordelijke wethouder een brief naar de gemeenteraad waarin in ingegaan wordt op de brief getiteld ”Gebundelde krachten tegen discriminatie en racisme ‘ die de vier grote gemeenten naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gestuurd.
 • Op 25 februari 2021 stuurt de Burgemeester een brief over de beslissing van de politiechef van de Eenheid Rotterdam in het disciplinaire traject naar aanleiding van discriminerende uitlatingen van Rotterdamse politieagenten in
  een besloten WhatsApp groep. Bij de brief zat een bijlage over de excuses en sanctie na uitlatingen in WhatsApp-groep. Over deze kwestie heeft de Burgemeester eerder brieven gestuurd naar de Gemeenteraad : op 1 juli 2020 en 23 september 2020.
 • Op 10 maart 2021 stuurt de Burgemeester een brief over de onderzoekswensen en de beoogde onderzoeksopzet van het onderzoek ‘Beelden van de samenleving over de bejegening van burgers door de politie, in relatie tot discriminatie’ dat uitgevoerd gaat worden door Bureau Beke. Dit onderzoek is een herhaling van een onderzoek uit 2017.
 • Op 12 januari 2021 stuurt het college van B&W een brief aan de gemeenteraad met de eerste reactie van het college op de drie onderzoeken die eind 2020 verschenen over het koloniaal verleden en slavernijverleden van Rotterdam (zie website uitgever). Op 15 juni 2021 stuurt het college van B&W een voortgangsbrief over koloniaal verleden en slavernijverleden naar de gemeenteraad.

Collegeperiode 2014-2018

 • De beleidsregel “Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016 – 2018” legt het integratiebeleid van de Gemeente Rotterdam voor de periode 2016-2018 vast. Daarbij wordt ingezet op drie uitvoeringslijnen: (1) Basis op orde: het informeren over en uitdragen van de gedeelde norm en het belang van taal.; (2) Gelijke positie: het bevorderen van emancipatie en homo-emancipatie en het beschermen waar nodig.; (3) Gelijke behandeling: het tegengaan van discriminatie en uitsluiting. Op 7 april 2017 is er de eerste voortgangsrapportage over de beleidsregel verschenen. Op 6 maart 2018 is de tweede voortgangsrapportage verschenen met begeleidende brief van het College van B&W.
 • De integratienota “Integratie 010” van de gemeente Rotterdam is met name gericht op de maatschappelijke integratie van Rotterdammers met een migratie-achtergrond. Uitgangspunt van de integratienota is dat gelijke behandeling en gelijke kansen voorwaarden zijn voor de maatschappelijke integratie van mensen met een migratieachtergrond. De nota stelt dat discriminatie, met name op de arbeidsmarkt, dient te worden bestreden. Bovendien zet de integratienota in op het bevorderen van de gelijke positie tussen man en vrouw binnen migrantengroepen en de acceptatie van andersdenkenden.
 • Het  “Actieplan tegen Arbeidsdiscriminatie” richt zich op het voorkomen van uitsluiting en achterstelling op de arbeidsmarkt en het bestrijden van de gevolgen discriminatie op de arbeidsmarkt. Volgens dit plan moet de gemeente als werkgever en inkoper leiderschap tonen in het tegengaan van arbeidsdiscriminatie en in het bevorderen van diversiteit. Ook moet de gemeente het initiatief nemen om te komen tot een Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Dit platform is inmiddels opgericht en heeft de naam “010inclusief, Platform tegen Arbeidsdiscriminaties.” Op 18 mei 2018 heeft het College van B&W een brief over de toekomst van platform gestuurd aan de gemeenteraad.
 • Op 27 juni 2017 stuurde het College van B&W een brief over Deurbeleid en discriminatie in de horeca  aan de gemeenteraad.
 • Op 28 november 2017 stuurde de burgemeester een brief aan de gemeenteraad over het onderzoek van Bureau Beke naar ‘Beelden van de samenleving over de bejegening van burgers door de politie in relatie tot discriminatie.’
 • Op 16 januari 2018 stuurde het College van B&W een brief aan de gemeenteraad met een reactie op de Monitor Discriminatie in de politie-eenheid Rotterdam over het jaar 2016.
 • Op 6 maart 2018 stuurde het College van B&W een brief aan de gemeenteraad over het gemeentelijk beleid gericht op de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie en discriminerende uitzendbureaus. Dit naar aanleiding van het televisieprogramma Radar waarin discriminatie door uitzendbureaus aan de kaak werden gezet.

Schriftelijke vragen

Voorts hebben leden van de Rotterdamse gemeenteraad diverse schriftelijke vragen gesteld over discriminatie en de aanpak van discriminatie aan het college van B&W. Hieronder een selectie van de vragen met de antwoorden van het College van B&W vanaf 2015.

 • Op  10 mei 2021 stelde de raadsleden F. Achbar (DENK) en S.R.T. van Baarle (DENK) schriftelijke vragen over moslimdiscriminatie die  op 20 juli  2021 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op  11 februari 2021 stelde  raadslid E. Yigit (DENK) schriftelijke vragen over de antidiscriminatie app die die op 18 mei  2021 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op  22 januari 2021 stelde E. Büyükçifçi (Nida Rotterdam)  schríftelijke vragen over discriminatie en etnisch profileren die die op 30 april  2021 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 17 december 2020 stelde raadslid Enes Yiğit (DENK) schriftelijke vragen over rolstoelen in het openbaar vervoer die op 2 maart 2021 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op  10 december 2020 stelde raadslid Enes Yiğit (DENK) schriftelijke vragen over zwangerschapsdiscriminatie  die op 18 januari 2021 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op  7 december 2020 stelde raadslid Enes Yiğit (DENK) schriftelijke vragen over het het bericht ‘Discriminatiemeldingen op universiteiten meer dan verdubbeld’ die op 2 februari 2021 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 7 december 2020 stelde raadslid J.P. Postma (GroenLinks) schriftelijke vragen over rolstoelen in het openbaar vervoer die op 2 maart 2021 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op  2 december 2020 stelde raadslid  N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein (DENK)  schriftelijke vragen over het het bericht dat  het Rotterdams anti-discriminatiebureau Radar in financiële problemen is. Deze vragen werden op 7 februari 2021  beantwoord door het college van B&W.
 • Op 1 december 2020 stelden raadsleden S.R.T. van Baarle (DENK) en N. Arsieni (D66)  schriftelijke vragen over bericht ‘Meeste discriminatieklachten bij politie Rotterdam‘. Deze vragen werden op 18 februari 2021 beantwoord door het college van B&W.
 • Op  30 november 2020 stelde raadslid Enes Yiğit (DENK) schriftelijke vragen over bericht ‘Supermarkt weigert mensen met een beperking wegens Coronaregels‘ die op 26 januari 2021 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 5 oktober 2020 stelde S.R.T. van Baarle (DENK) schriftelijke vragen over over ‘onvoldoende registratie van moslimdiscriminatie in politierapporten’ die op 19 januari 2021 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 5 juni 2020 stelden S. Leewis (GroenLinks) E. Büyükçifçi (Nida Rotterdam) schriftelijke vragen over hardhandige arrestaties bij Rotterdamse parken die op 25 juni 2020 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 5 juni 2020 stelde S.R.T. van Baarle (DENK) schriftelijke vragen over over politieoptreden in Roel Langerakpark die op 25 juni 2020 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 30 april 2020 stelde N. Arsieni (D66) schriftelijke vragen over ‘Discriminatie – niet iedere wijk is hetzelfde‘ die op 2 juni 2020 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 10 maart 2020 stelde E. Büyükçifçi (Nida Rotterdam) schriftelijke vragen over discriminatie bij Rotterdamse zorginstelling die op 28 april werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 5 maart 2020 stelde raadslid S.R.T. van Baarle (DENK) schriftelijke over het onderwerp ‘Extreemrechtse haatactie bij islamitische instellingen’ die zijn beantwoord door het college van B&W op 7 april 2020.
 • Op 15 januari 2020 stelden enkele raadslieden schriftelijke vragen onder ervaren discriminatie onder zzp’ers met een migratieachtergrond die op 19 mei 2020 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 12 december 2019 stelde S.R.T. van Baarle (DENK) schriftelijke vragen over het gebruik van Zwarte Piet in promotiemateriaal die op 14 januari 2020 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 22 november 2019 stelden T.J. Vonk (ChristenUnie-SGP) en E. Büyükçifci (Nida Rotterdam) over discriminatie bij verkoop gemeentelijk vastgoed die op 21 januari 2020 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 22 november 2019 stelde Enes.Yiğit (  (DENK) schriftelijke vragen over de loonkloof die op 18 december 2019 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 22 november 2019 stelde Enes  Yiğit  (DENK) schriftelijke vragen over racisme in het voetbal die op 13 januari 2020 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 7 oktober 2019 stelde Enes  Yiğit (DENK) schriftelijke vragen over racistisch en vooroordeel bevestigend lesmateriaal die op 17 december 2019 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 12 juli 2019 stelde S.R.T. van Baarle (DENK) schriftelijke vragen over ‘Discriminatie door uitzendbureaus’ die op die op 17 september 2019 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 12 juli 2019 stelde S.R.T. van Baarle (DENK) schriftelijke vragen over discrimineren bij het solliciteren die op 17 september 2019 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 4 februari 2019 stelde A. van Zevenbergen (SP) schriftelijke vragen over risicoprofilering van de bewoners van Bloemhof en Hillesluis  door het opsporingssysteem Systeem Risico Indicatie (SyRI). Deze vragen zijn op 5 maart 2019 beantwoord door het college van B&W.
 • Op 28 augustus 2018 stelde raadslid T.B. Versnel (VVD) schriftelijke vragen over onderzoek slavernijverleden die op 9 oktober 2018 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 6 juli 2018 stelde raadslid T.C Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) schriftelijke vragen over RADAR en de artikel 12-procedure om vervolging van Geert Wilders af te dwingen vanwege verkiezingsspot PVV. Vragen werden op 28 augustus 2018 beantwoord.
 • Op 20 juli 2018 stelde raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) schriftelijke  vragen over leeftijdsdiscriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt die op 11 september 2018 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 25 juni 2018 stelde T.C. Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) schriftelijke vragen met als titel “Racisme tegen autochtone ouderen”. Op 13 juli 2018 zijn deze vragen beantwoord door het college van B&W.
 • Op 12 april 2018 stelden M.G.J. van Elck (Leefbaar Rotterdam) en D.A. van Groningen-de Haas (VVD) schriftelijke vragen over Vrije geleidelijnen voor blinden en slechtzienden die op 12 juni 2018 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 23 januari 2018  stelde  M.G.J. van Elck (Leefbaar Rotterdam) schriftelijke vragen over de toegankelijkheid van de website van de gemeente Rotterdam die op 14 februari 2018 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 31 augustus 2017 stelden  M. Heijmen  (PvdA) en G.J. Engberts (PvdA) schriftelijke vragen over de toegankelijkheid van stemlokalen die op 26 september 2017 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 27 maart 2017 stelde D. Knierem (CDA) schriftelijke vragen over de toegankelijkheid voor mensen met een hulp- of geleidehond die op 18 april 2017 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 2 december 2016 stelden R.C.J. de Roon, (D66), L de Kleijn (SP), N. el Ouali (Nida Rotterdam) en A Bonte (Groenlinks) schriftelijke vragen over massa-arrestaties tijdens de Sinterklaas-intocht die op 15 december 2016 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 9 november 2016 stelden M.G.J. van Elck (Leefbaar Rotterdam) en S.J.J. Schampers (D66) schriftelijke vragen over toegankelijkheid Rotterdamse bushaltes voor gehandicapten die op 6 december 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 •  Op 6 mei 2016 stelden A. Peksert en N. El Ouali (NIDA Rotterdam) schríftelijke vragen over ‘Islamofobe mishandeling in tram 23 voor de Kuip‘ die op 21 juni 2016 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 3 mei 2016 stelde P.M. Wijntuin (PvdA) schriftelijke vragen over “Moslimdiscriminatie” die op 22 juni 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 3 februari 2016 stelde N. El Ouali (Nida Rotterdam) schriftelijke vragen over de “Aanpak van seksuele intimidatie en islamofobie in Rotterdam”  die op  12 april 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 9 september 2015 stelde N. El Ouali (Nida Rotterdam) vragen over “VN uit haar zorgen over etnisch profileren” die op 5 oktober 2015 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 18 juni 2015 stelde mw. P.M. Wijntuin (PvdA) schriftelijke vragen over “Antisemitisme en vooroordelen onder Rotterdamse jongeren”‘ die op 27 oktober 2015 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 12 juni 2015 stelde mw. P.M. Wijntuin (PvdA) schriftelijke vragen over “toenemende islamofobie “die 8 september 2015 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 30 maart 2015 stelde P.M. Wijntuin (PvdA) vragen over “Aangifte discriminatie belandt vaak niet bij OM” die op 28 mei 30 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 23 maart 2015 stelden P.M. Wijntuin en J.C. Gonçalves (PvdA) vragen over “Slechte arbeidskansen allochtonen” die op 30 juni 2015 door het college van B&W werden beantwoord.

Moties

Voorts heeft de gemeenteraad van Rotterdam diverse moties aangenomen op het gebied van discriminatie en discriminatiebestrijding. Hieronder staan de moties die vanaf 2015 zijn aangenomen.

 • Op  2 juli 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het aanpakken van discriminatie van transpersonen. Deze motie is door een brief van het het college van B&W op 26 januari 2021 afgedaan.
 • Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad de motie “Discriminatierechercheurs” aangenomen. Deze motie verzoekt het college de mogelijkheden te verkennen om Rotterdam aan te laten sluiten bij de pilot discriminatierechercheurs van de Nationale Politie. Deze motie is door het College van B&W door middel van een brief afgedaan die op 22 maart 2021 is gestuurd aan de gemeenteraad.
 • Op 18 juni 2020 heeft de gemeenteraad de motie  “Geen Euro subsidie voor Zwarte Piet ” aangenomen. Deze motie verzoekt het college op geen enkele manier, direct dan wel indirect, in subsidiërende, dan wel faciliterende zin bij te dragen aan de instandhouding van zwarte piet. Deze motie is door het college van B&W door middel van een brief afgedaan die op 18 maart 2021 is gestuurd aan de gemeenteraad
 • Op 21 maart 2019 heeft de gemeenteraad de motie “Aanpak mystery guests geen mystery 1” aangenomen. Deze motie verzoekt het college te communiceren dat de gemeente Rotterdam mystery guests en praktijktesten gaat inzitten om discriminatie aan te tonen. Motie verzoekt het college regelmatig te rapporteren over de resultaten van mystery guests en praktijktesten. Deze motie is door het College van B&W door middel van een brief afgedaan die op 18 juni 2019 is gestuurd aan de gemeenteraad.
 • Op 21 maart 2019 heeft de gemeenteraad de motie “Aanpak antisemitische straatintimidatie” aangenomen. Deze motie verzoekt het college om binnen de driehoek (gemeente, politie, openbaar ministerie) aan te dringen op een stevige aanpak van antisemitische straatintimidatie.
 • Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad de motie “Inclusieve evenementen” aangenomen. De motie verzoekt het college zich in te zetten voor een verbeterslag omtrent de communicatie over, de bewustwording van en de deskundigheid over de toegankelijkheid van evenementen voor mensen met een beperking bij aanvragers van evenementenvergunningen, organisatoren en ambtenaren.
 • Op 6 december 2018 heeft de gemeenteraad de motie “Ondersteuning initiatief toekomst Sinterklaasfeest” aangenomen. De motie verzoekt het college zich in te zetten een oplossing te zoeken waarbij alle partijen elkaar kunnen vinden in een inclusief sinterklaasfeest en zo veel mogelijk maatschappelijke groepen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Sinterklaas als inclusief proces. De motie is door het college van B&W met een brief afgedaan die op 19 maart 2019 naar de gemeenteraad is gestuurd.
 • Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad de motie “Nieuwe energie voor gelijkwaardige aanpak discriminatie“. De motie spreekt de ambitie uit dat in 2022 net als seksuele diversiteit, de acceptatie van
  culturele en Ievensbeschouwelijke diversiteit in de stad aantoonbaar en maximaal is verbeterd.Met het Actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022 is deze motie afgedaan.
 • Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad de motie “Samen tegen discriminatie” die gaat over het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie aangenomen.
 • Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad de motie “Tegengaan discriminatie op de woningmarkt” aangenomen. In de motie wordt het college van B&W opgeroepen een voorstel te doen voor een onderzoek met praktijktests naar discriminatie op de woningmarkt in Rotterdam. Met het Actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022 is deze motie afgedaan.
 • Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad de motie “Inzetten mystery guests tegen arbeidsmarktdiscriminatie” aangenomen. Met het Actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022 is deze motie afgedaan.
 • Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad de motie “Belonen van inclusie en acceptatie 1” aangenomen. In de motie wordt het college van B&W gevraagd een prijs in het leven te roepen om Rotterdamse bedrijven en organisaties die het goede voorbeeld geven op het gebied van inclusie en het tegengaan van discriminatie publiekelijk in het zonnetje te zetten. Met het Actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022 is deze motie afgedaan.
 • Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad de motie “Kennisuitwisseling over burgerschap” aangenomen. In de motie wordt het college van B&W gevraagd jaarlijks een burgerschapsconferentie te organiseren, waarin gefaciliteerd wordt dat er kennisuitwisseling plaatsvindt over burgerschap en burgerschapsonderwijs plaatsvindt. Met het Actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022 is deze motie afgedaan.
 • Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad de motie “Inzichtelijk maken arbeidsmarktdiscriminatie van 50-plussers” aangenomen. In de motie wordt gevraagd dat de afdeling Werk & lnkomen haar cliënten gaat monitoren met hun ervaringen met solliciteren vanaf 50 jaar.
 • Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad de motie “Langdurig werklozen van 45 jaar en ouder aan het werk helpen” aangenomen. In de motie wordt het College van B&W opgeroepen de methode die de gemeente Almere heeft toegepast om Iangdurig werklozen aan het werk te helpen te onderzoeken voor de Rotterdamse situatie.
 • Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad de motie “Gelijkwaardige aanpak van discriminatievormen als moslimdiscriminatie, afrofobie, antisemitisme, homofobie en seksisme” aangenomen.Met het Actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022 is deze motie afgedaan.
 • Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad de motie “Diversiteit gemeente Rotterdam” van diverse partijen opgenomen. De motie roept het gemeentebestuur op om de gemeentelijke organisatie, specifiek de leidinggevenden, te scholen op het gebied van diversiteit en inclusie en de arbeidsmarktcommunicatie gericht op diversiteit te intensiveren. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 19 december 2017 afgedaan.
 • Op 6 april 2017 heeft de gemeenteraad de motie “Vergroting meldingsbereidheid” (over het melden van discriminatie) van diverse partijen aangenomen. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 3 april 2018 afgedaan.
 • Op 6 april 2017 heeft de gemeenteraad de motie “Vergroot vertrouwen” aangenomen. Deze motie draagt het college van B&W op het kennisniveau voor de aanpak discriminatie te bevorderen, het bevorderen van de inzet van ZSM-aanpak door het  OM in discriminatiezaken, en de gemeenteraad voor eind 2017 te rapporteren over de wijze waarop de aanpak van discriminatie een hogere prioriteit bij de politie heeft gekregen. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 3 april 2018 afgedaan.
 • Op 13 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de motie “Rode kaart voor discriminerende sportclubs” van NIDA aangenomen. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 20 maart 2018 afgedaan.
 • Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad de motie “Blijf investeren in acceptatie LHBT’ers” van D66, PvdA en GroenLinks aangenomen. Deze motie is door een brief van het college van B&W op  24 januari 2017 afgedaan.
 • Op 26 november 2015 heeft de gemeenteraad de motie “Geen zaken doen met discriminerende bedrijven” aangenomen. Op 10 mei 2016 is deze motie door een brief van het college van B&W afgedaan.