Beleid

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema integratie. Bovendien worden integratievraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met integratie.

Beleidsnota’s en brieven

Collegeperiode 2018-2022

 • Het Actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022 getiteld “Relax.Dit is Rotterdam. Samenleven in een stad waar niemand in de meerderheid is” legt het beleid over integratie en samenleven  vast van de gemeente Rotterdam  voor de periode 2019-2022.  De eerste editie van dit actieprogramma heeft het College van B&W op 18 december 2018 met begeleidende brief dit actieprogramma naar de gemeenteraad gestuurd. Op 17 januari 2019 is er door het college nog een aanvullende brief gestuurd. Op 23 januari 2019 is het actieprogramma besproken door de Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding van de gemeenteraad. Tijdens deze bespreking heeft de wethouder toegezegd het actieprogramma aan te passen. Deze herziene versie is op 19 februari 2019 door het College van B&W naar de gemeenteraad gestuurd met begeleidende brief. Uiteindelijk is in maart 2019 de definitieve versie uitgekomen.
 • Het Actieprogramma Integratie en Samenleven “Relax. Dit is Rotterdam” wordt gemonitord. Elke zes maanden wordt een voortgangsrapportage aangeboden aan de gemeenteraad. De monitor heet ‘Inspanning voor ontspanning’. De eerste voortgangsrapportage  werd op 15 oktober 2019 met begeleidende brief aan de gemeenteraad aangeboden. De tweede  voortgangsrapportage werd op 12 mei 2020 met begeleidende brief aan de gemeenteraad aangeboden Op 13 januari 2021 stuurt het College van B&W een brief naar de gemeente raad die fungeert als derde voortgangsrapportage.. Op 15 juni 2021 stuurt het College van B&W een brief die dient als de volgende voortgangsrapportage.  Op 23 november 2021 stuurt het College van B&W met brief de vierde monitor over de voortgang van beleidsprogramma “Relax. Dit is Rotterdam” en beleidsprogramma ” en “Rotterdam tegen Racisme” naar de gemeenteraad.
 • In oktober 2018 is de ‘Rotterdamse Aanpak Statushouders 2.0 (2019-2022): Wonen, zorgen, leren én werken’ aan de gemeenteraad gepresenteerd. Deze aanpak is voor alle vluchtelingen die vanaf 2013 een verblijfsvergunning kregen en in Rotterdam wonen. De gemeente Rotterdam stelt dat de nieuwe Aanpak Statushouders alle basiscomponenten voor een succesvolle participatie in de samenleving omvat. Huisvesting, zorg, het leren van de Nederlandse taal en de toeleiding naar opleiding of werk staan daarin centraal. Er komt een sterkere focus op werk. Inburgeren en werken gaan elkaar versterken.
 • Op 17 september 2018 stuurde het college van B&W een brief aan de gemeenteraad over voortgang van actieprogramma integratie en samenleven (het uiteindelijke actieprogramma “Relax.Dit is Rotterdam. Samenleven in een stad waar niemand in de meerderheid is” ) .
 • De nota Aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie 2018-2022 zet de gemeentelijke aanpak van radicalisering, extremisme en polarisatie voor de periode 2018-2022 uiteen. De Rotterdamse aanpak zet in op het voorkomen van radicalisering en vroegtijdige signalering. Dit door het aanbieden van trainingen en een persoonsgerichte aanpak. De Rotterdamse aanpak wordt continu afgestemd op de ontwikkelingen van radicalisering en polarisatie.

Collegeperiode 2014-2018

 • In de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016 – 2018 is het integratiebeleid van de gemeente Rotterdam voor de periode 2016-2018 vastgelegd. De beleidsregel heeft in totaal drie uitvoeringslijnen: (1) Basis op orde: het informeren over en uitdragen van de gedeelde norm en het belang van taal. (2) Gelijke positie: bevorderen van emancipatie en homo-emancipatie en beschermen waar nodig. (3) Gelijke behandeling: tegengaan discriminatie en uitsluiting. Op 7 april 2017 is er de eerste voortgangsrapportage over de beleidsregel verschenen. Op 6 maart 2018 is de tweede voortgangsrapportage verschenen met begeleidende brief van het College van B&W.
 • De integratienota Integratie 010 van de gemeente Rotterdam is met name gericht op de maatschappelijke integratie van Rotterdammers met een migratie-achtergrond. De integratienota gaat ervan uit dat gelijke behandeling en gelijke kansen voorwaarden zijn voor de maatschappelijke integratie van mensen met een migratieachtergrond.
 • Het beleidskader Met taal versta je elkaar zet in op de taalverbetering van laaggeletterden. Beleidskader richt zich name op vrouwen, werklozen en jongeren met een migratieachtergrond en EU-arbeidsmigranten. Taal wordt gezien als essentieel voor het kunnen participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
 • In de Rotterdamse aanpak statushouders 2016-2020 wordt het beleid van  de gemeente  met betrekking tot statushouders (vluchtelingen met een vergunning) voor de periode 2016-2020 uiteengezet. In 2017 is de eerste aflevering van de monitor verschenen over de Rotterdamse aanpak statushouders. Deze eerste aflevering heeft betrekking op de periode 2016 tot september 2017.
 • In de Uitvoeringsagenda EU-arbeidsmigratie 2015-2018 worden diverse maatregelen besproken met betrekking tot de toestroom van arbeidsmigranten als gevolg van het vrije verkeer in de EU.
 • In de nota Rotterdamse aanpak radicalisering 2015-2018 zet de gemeente Rotterdam voor de periode 2015-2018 het gemeentelijk beleid uiteen wat betreft de aanpak van radicalisering en het tegengaan van maatschappelijke van polarisatie.

Overige beleidsstukken

Schriftelijke vragen

Leden van de Rotterdamse gemeenteraad hebben diverse schriftelijke vragen gesteld over integratie. Hieronder een selectie van de vragen met de antwoorden van het college van B&W.

 • Op 13 januari 2020 stelden raadsleden E.S. Walgenbach (D66), T.B. Versnel (WD) en G.J. Engberts (PvdA)  schriftelijke vragen van over ‘Kansengelijkheid in het onderwijs’ die op 17 maart 2020 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 15 oktober 2019 stelde Enes Yigit (DENK) schriftelijke vragen over diversiteit in de top die op 28 november 2019 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op  5 november 2018 stelde G.J. Engberts (PvdA) schriftelijke vragen over staatlozen die op 27 november 2018 werden beantwoord door het college van B&W.
 • Op 22 oktober 2018 stelde  raadslid E. Yigit (DENK)   schriftelijke vragen over de positie van statushouders binnen bedrijven die op 27 november 2018 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 16 augustus 2018 stelde T.C. Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) schriftelijke vragen met als onderwerp ‘Rotterdamse aanpak radicalisering’. Op 21 augustus 2018 zijn deze vragen beantwoord door het college van B&W.
 •  Op 24 juli 2018 stelde raadslid N. Arsieni (D66) schriftelijke vragen over  cijfers analfabetisme onder statushouders die op 11 september 2018 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 2 juli 2018 stelde raadslid N. Arsieni (D66) schriftelijke vragen over de wijziging Inburgering die op 28 augustus 2018 werden beantwoord door het College van B&W.
 • Op 27 november 2017 stelden T.C. Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) en E.C. Eskes (CDA)  schriftelijke vragen met als onderwerp ‘Aanvullende vragen onderzoek Turkse inmenging‘, die op 20 december 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 17 oktober 2017 stelde  N. Berndsen (D66) schriftelijke vragen over ‘Helder integratiebeleid’ die op 23 november 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 16 oktober 2017 stelden T.C. Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) en E.C. Eskes (CDA)  schriftelijke vragen over ‘Onderzoek Turkse inmenging’ die op 28 november 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 22 juni 2017 stelden stelden N. Berndsen en S.J.J. Schampers (D66) schriftelijke vragen over statushouders aan de slag die op 29 augustus 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 1 juni 2017 stelde S.J.C. Becker (VVD) schriftelijke vragen over statushouders uit de bijstand die op 28 november 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 23 maart 2017 stelde S.J. Sies (ChristenUnie-SGP) vragen over SER advies Opgroeien zonder armoede.die op 18 april 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op  1 maart 2017 stelde M.G.J. van Elck (Leefbaar Rotterdam) schriftelijke vragen over opvang kansloze migranten die op 18 april 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 30 januari 2017 stelden M.G.J. van Elck en  I.E. Hoogveld (beiden Leefbaar Rotterdam) schriftelijke vragen over terugkeer werkloze arbeidsmigranten die op 4 april door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 15 december 2016 stelden S. de Langen (CDA) schriftelijke vragen over samenwerking Vluchtelingenwerk en maatschappelijk middenveld die op 31 januari 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 8 december 2016 stelde J. Bokhove (Groenlinks) schriftelijke vragen over aantallen gehuisveste statushouders die op 31 januari 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 27 september 2016 stelde M. Van de Donk (VVD) schriftelijke vragen over taalachterstanden in Crooswijk die op 25 oktober 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 22 april 2016 stelde S. den langen (CDA) schriftelijke vragen over: de aanpak van de achterstand van inburgeraars, die op 19 mei 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 14 maart 2016 stelde P. Wijntuin (PvdA) schriftelijke vragen over: de integratie van asielzoekers, die op 4 april 2016 door het College van B&W werden beantwoord.
 • Op 24 november 2015 stelden Q. Velter (SP) en Van der Lee (PvdD vragen over: de evaluatie effecten Rotterdamwet, die op 26 januari 2016 door het College van B&W werden beantwoord.
 • Op 3 september 2015 stelde P. Wijntuin (PvdA) vragen over: inburgering voor nieuwkomers, die op 29 september 2015 door het College van B&W werden beantwoord.

Moties

Voorts heeft de gemeenteraad van Rotterdam diverse moties aangenomen op het gebied van integratie.

 • Op 7 september 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de maatschappelijke begeleiding van statushouders.  Deze motie is door een brief van het college van B&W op 6 maart 2018 afgedaan.
 • Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad de motie “Dialogiseren” aangenomen. De motie roept het gemeentebestuur op oerder in te zetten op het bevorderen van de onderlinge discussie en participatie in de Rotterdamse samenleving. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 20 maart 2018 afgedaan.
 • Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad de motie “Diversiteit gemeente Rotterdam” van diverse partijen aangenomen. De motie roept het gemeentebestuur op om de gemeentelijke organisatie, specifiek de leidinggevenden, te scholen op het gebied van diversiteit en inclusie en de arbeidsmarktcommunicatie gericht op diversiteit te intensiveren. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 219 december 2017 afgedaan.