Wat is inclusie?

Hoewel er geen pasklare definitie van inclusie is, draait het in de kern om de insluiting van eenieder in de samenleving. Inclusie komt voort uit de noodzaak om iedereen in onze diverse samenleving volledig te laten participeren, in een maatschappij die voor eenieder toegankelijk is en waarbinnen iedereen zich evenredig gewaardeerd, gerespecteerd en gehoord voelt. Dit uit zich in kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen, ongeacht je mentale of fysieke staat, uiterlijk, huidskleur, leeftijd, sociaaleconomische status, seksuele identiteit, genderidentiteit, levenswijze of -overtuiging, religie enzovoort.

Belangrijke onderwerpen

 

Inclusie kan voor elke denkbare context gelden en raakt daarmee vele andere sociale thema’s. Een aantal hiervan komt vaak terug in discussies over diversiteit en inclusie. Inclusie is ook in Rotterdam van groot belang. Daarbij gaat het om:

  • Wonen en werken: Wie neemt welke plek in en wie is betrokken bij het maken van organisatorische beslissingen over de leefomgeving van Rotterdammers?
  • Onderwijs: Hoe inclusief is het curriculum in het onderwijs en wie bepaalt de lesstof?
  • Politiek: onderliggende (machts)verhoudingen tussen verschillende Rotterdammers en haar instituties.
  • Maatschappelijk debat: verdeling en verbinding.
  • Publieke ruimten: stadmaken, wie bepaalt en wie heeft de regie daarover?

 

Stadsbeeld Inclusie

Meer informatie over deze onderwerpen en de Rotterdamse situatie kun je vinden in ons Stadsbeeld Inclusie. In dit document wordt allereerst het huidige klimaat rondom diversiteit en inclusie in Nederland geschetst. Daarbij wordt ingegaan op het debat, spanningen en structuren die onder deze thema’s liggen. Vervolgens zoomt het in op de stand van zaken in Rotterdam en het beleid rondom inclusie dat wordt gevoerd in de gemeente. 

Lees de samenvatting van het Stadsbeeld Inclusie

Lees het Stadsbeeld Inclusie

 

Beleid gemeente

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema inclusie. Bovendien worden inclusievraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. In het overzicht beleid inclusie vind je de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met inclusie op een rij.

 

Kennisatelier Inclusie

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+-) emancipatie. Het overzicht Netwerk Kennisatelier inclusie laat zien welke organisaties zijn aangesloten. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om te overleggen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in heel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor integratie tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.

 

Verslagen

• Verslag Kennisatelier Integratie (30 mei 2016)

• Verslag housewarmingsessie integratie (21 maart 2016)

 

Integratie

 

Voorheen hanteerde IDEM Rotterdam het thema integratie. In dit interview lees je waarom is gekozen voor de term inclusie. Wil je toch weten wat IDEM voorheen onder integratie verstond? Lees dan het Stadsbeeld Integratie of de Samenvatting.

Lees de samenvatting van het Stadsbeeld integratie

Lees het Stadsbeeld integratie

 

 

Stedelijk expertisecentrum voor inclusie, discriminatie en
(LHBTIQ+-)emancipatie.

Privacy Policy   

 

 

 

Volg ons

   

IDEM ROTTERDAM IS EEN PROJECT VAN RADAR / ART.1