Antidiscriminatievoorziening RADAR heeft in 2018 456 meldingen van discriminatie ontvangen van inwoners uit de politie-eenheid Rotterdam. Dit is nagenoeg evenveel als vorig jaar, terwijl landelijk het aantal meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen daalde met 8 procent. De politie registreerde 523 discriminatie-incidenten, 77 meer dan het jaar ervoor. Het College voor de Rechten van de Mens ontving 66 verzoeken om een oordeel, dat zijn er 18 meer dan in 2017. Dit blijkt uit de Monitor Discriminatie 2018 over de politie-eenheid Rotterdam die vandaag wordt gepubliceerd.

Dominante rol racisme

Racisme behoudt een dominante rol in de meldingen bij RADAR en registraties van de politie. Daarom wordt daar in deze monitor de aandacht op gevestigd. Ongeveer de helft van de meldingen bij RADAR en de registraties bij de politie had in 2018 betrekking op de grond herkomst/huidskleur. Landelijk was dit voor de meldpunten 45% en bij de politie 43%. Er is bovendien sprake van een sterke stijging bij zowel RADAR (9%) als de politie (8%). Op onder andere de terreinen arbeidsmarkt, onderwijs en huisvesting hadden de meeste meldingen bij RADAR betrekking op de discriminatiegrond herkomst/huidskleur.

Moslims vaak de dupe, antisemitisme daalt

Het grootste deel van meldingen en politieregistraties met de grond religie, ging over discriminatie van moslims. RADAR ontving 43 meldingen over geloof waarvan er 32 gingen over discriminatie van moslims. Bij de politie gingen 25 van de 28 registraties op grond van religie over moslims. Bij RADAR kwam een enkele melding binnen over antisemitisme. Ook bij de politie daalde het aantal meldingen van antisemitisme ten opzichte van 2017. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), daarentegen, registreerde op landelijk niveau meer incidenten.

Veel zwangerschapsdiscriminatie

Bij meldingen met de grond geslacht ging ongeveer een kwart over discriminatie vanwege zwangerschap. Daar is waarschijnlijk de speciale campagne van RADAR debet aan. Discriminatie-ervaringen van transgender personen worden vanaf 2018 apart weergegeven binnen de grond geslacht. In 2018 ging het om 7 meldingen en 2 politieregistraties. Bij RADAR en politie zijn minder incidenten geregistreerd op de grond seksuele gerichtheid. Ook het aantal meldingen op grond van politieke gezindheid daalde. Dit heeft vooral te maken met de afname van spanningen binnen de Turkse gemeenschap als gevolg van de couppoging in Turkije in 2016. Van de verzoeken die het College voor de Rechten van de Mens ontving, ging ruim een kwart over de grond handicap/chronische ziekte.

Meer incidenten onderwijs

De meeste meldingen bij RADAR gingen over de arbeidsmarkt. In de politieregistraties vormden incidenten in de directe woonomgeving de grootste categorie. Een markante stijging is te zien van meldingen op het terrein onderwijs. Bij RADAR gingen de meeste van deze meldingen over herkomst/huidskleur (17), handicap/chronische ziekte (11) en godsdienst (4). Bij de politie ging het vooral over vernieling of bekladding van het schoolplein of schoolgebouw.

Sterke stijging klachten horeca

Het aantal meldingen over horecadiscriminatie fluctueerde sterk de afgelopen jaren. In 2018 lieten de cijfers van het Panel Deurbeleid Rotterdam, de politie en RADAR zien dat bij alle drie deze organisaties sprake was van een stijging. Het totaal van de registraties bij deze organisaties steeg van 48 in 2017 naar 80 in 2018.

Verschillen in de regio

Een groot deel van alle meldingen bij RADAR en geregistreerde incidenten bij de politie werd gedaan in de gemeente Rotterdam. Dit betekent een stijging van het aantal geregistreerde incidenten in Rotterdam van ongeveer 10 procent. Het aantal meldingen bij de overige gemeenten is ongeveer gelijk gebleven, met uitzondering van Lansingerland (van 7 meldingen in 2017 naar 13 meldingen), Nissewaard (van 18 naar 7) en Capelle aan den IJssel (van 23 naar 9). Bij de politie telde het basisteam Centrum de meeste registraties (50), gevolgd door Drechtsteden (42 in Drechtsteden-Buiten en 41 in Drechtsteden-Binnen).

Over de Monitor Discriminatie 2018

De Monitor Discriminatie 2018 is samengesteld door RADAR in samenwerking met de politie Rotterdam en wordt 16 april gepubliceerd. De Monitor Discriminatie bundelt meldingen van antidiscriminatievoorzieningen met politieregistraties omtrent discriminatie en verzoeken bij het College voor de Rechten van de Mens. Zo geeft dit rapport een compleet beeld van de geregistreerde discriminatie-incidenten in de politie-eenheid Rotterdam. De Monitor Discriminatie is te vinden op www.discriminatie.nl.