Bij The Hang-Out 010 vond op 17 mei 2016 het eerste Kennisatelier Lhbt-emancipatie van IDEM Rotterdam plaats. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen, zoals diversiteit binnen de lhbt-gemeenschap, het contrast tussen positieve cijfers over sociale acceptatie in Rotterdam en de mate van ervaren onveiligheid en discriminatie, onderwijs over seksuele en gender diversiteit, en de specifieke situatie van trans* personen en biseksuelen in de stad. Daarnaast gaf Sigrun Scheve een presentatie over het werk van de Gay-Straight Alliance ‘Natuurlijk Samen’ om de veiligheid in de wijk te vergroten. Ook het werk van The Hang-Out 010 kwam aan de orde: een huiskamer voor en door lhbt-jongeren, een laagdrempelige en veilige plek om met leeftijdgenoten leuke activiteiten te doen en ervaringen met elkaar te bespreken. The Hang-Out 010 trekt een diverse groep jongeren aan, zowel Nederlandse jongeren zonder migratieachtergrond als biculturele en religieuze jongeren.

 

Hieronder lees je een kort verslag van dit Kennisatelier.

 

Wat is een kennisatelier en wie doen eraan mee?

De IDEM Kennisateliers zijn terugkerende bijeenkomsten over een van de vier IDEM-thema’s: integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. Organisaties uit de stad komen bij elkaar om belangrijke onderwerpen te agenderen, gezamenlijk oplossingen te bedenken en tot concrete acties te komen. Hierbij staan dialoog, uitwisseling en kennisoverdracht centraal.

De deelnemers aan het Kennisatelier Lhbt-emancipatie zijn vertegenwoordigers van verschillende Rotterdamse en landelijke organisaties die zich direct en indirect bezighouden met seksuele en genderdiversiteit. Bijna alle deelnemers hebben voorafgaand aan het Kennisatelier een gesprek met een IDEM-netwerker gevoerd om te onderzoeken wat het gedeelde belang in samenwerking is en welke signalen ingebracht kunnen worden.

Omdat het onderwerp lhbt-emancipatie breed in de samenleving speelt en veel verschillende doelgroepen raakt, is ook de groep deelnemende organisaties erg divers. De volgende organisaties waren vertegenwoordigd: Stichting Humanitas, Rotterdam Pride, Trans United, Rainbow City Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Movisie, Landelijk Netwerk Biseksualiteit, Diversiteit in Bedrijf, The Hang-Out 010, RADAR, Diverscity010, Politie: Roze in Blauw, Argos Zorggroep, Gay Straight Alliance – Natuurlijk Samen, COC Rotterdam, Transcafé.

Wat is er besproken?

Na een inleiding over IDEM Rotterdam, gaf Mariska Jung (onderzoeker bij IDEM Rotterdam) een presentatie over de signalen van lhbt-emancipatie die naar voren kwamen uit netwerkgesprekken, een brainstormsessie tijdens de lancering van IDEM Rotterdam en de beschikbare feiten en cijfers over Rotterdam.

De positie van roze ouderen en de noodzaak van meer intergenerationele uitwisseling en begrip tussen jonge en oudere lhbt’s passeerden de revue, net als discriminatie op de werkvloer van met name trans* personen en biseksuelen en de noodzaak om meer diversiteit te brengen in de top van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook de lage bereidheid onder lhbt’s om discriminatie en haatmisdrijven te melden bij de politie of antidiscriminatievoorzieningen in de stad werd aangekaart, net zoals de situatie van lhbt-vluchtelingen in Rotterdam. Daarnaast werd het gedoogbeleid van de overheid in relatie tot de weigerambtenaar kritisch besproken, de noodzaak om heteronormativiteit te ontmantelen aangestipt en lhbt-sensitiviteit onder hulpverleners te bevorderen aanbevolen.

Voor een verdiepende discussie zorgde het onderwerp diversiteit en discriminatie binnen de lhbt-gemeenschap. Deelnemers gaven aan dat ook binnen de lhbt-gemeenschap onbegrip en uitsluiting kan plaatsvinden, waarvan mensen met een andere seksuele of genderidentiteit of personen die hun seksualiteit of genderidentiteit anders beleven, het slachtoffer kunnen zijn. Daarnaast werd duidelijk dat er behoefte is aan meer kennis over de situatie van mensen met een intersekse-conditie. De diversiteit van de lhbt-gemeenschap is ‘naar buiten toe’ ook niet altijd zichtbaar. Er wordt daarom uitgesproken dat er meer aandacht, zowel binnen als buiten de lhbt-gemeenschap, mag zijn voor biseksuele mensen, trans* personen en mensen met een intersekse-conditie.

Daarnaast vonden alle deelnemers het essentieel dat er in het basis- en voortgezet onderwijs structureel aandacht besteed wordt aan seksuele en genderdiversiteit. Niet elke methode om seksualiteit en gender te bespreken bevordert sociale acceptatie. Om die reden willen de deelnemers bestaande onderwijsmethoden tegen het licht houden. De wens wordt uitgesproken dat seksuele en genderdiversiteit ‘mainstream’ wordt en onderwijsmethoden ‘lhbt-proof’.

Wie was de gastgever?

Dit IDEM Kennisateliers vond plaats bij gastgever The Hang-Out 010, op de locatie in Rotterdam-Noord. Manon van Driel presenteerde het werk van The Hang-Out 010 op enthousiaste wijze. The Hang-Out is een huiskamer voor en door lhbt-jongeren in de stad, die hier een veilige en toegankelijke omgeving vinden om leeftijdgenoten te ontmoeten, ervaringen te delen en leuke activiteiten te doen. In 2014 ontvingen zij de RET Aardig Onderweg Award. The Hang-Out 010 is een plek waar de diversiteit van de stad tot uiting komt, waar zowel biculturele en religieuze lhbt’s als lhbt’s zonder migratieachtergrond samenkomen.

Hoe gaat het verder?

Het doel van dit eerste Kennisatelier was het bepalen van een gezamenlijke agenda voor de komende twee jaar. Door middel van een brainstormoefening in kleinere groepen gingen de deelnemers met elkaar aan de slag om hun behoeften, prioriteiten en doelstellingen op elkaar af te stemmen. Dit leidde weliswaar niet tot een kant-en-klaar werkplan, maar er waren opvallend veel overeenkomsten tussen de verschillende groepen wat betreft de volgende aandachtspunten en onderwerpen:

 

  • De noodzaak tot meer aandacht voor de diversiteit onder lhbt’s binnen en buiten de lhbt-gemeenschap in Rotterdam.
  • Specifieke aandacht nodig voor de situatie van trans* personen, biseksuelen en mensen met een intersekse-conditie in de stad.
  • Aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt en werkvloer. Vooral trans* personen tijdens en na hun transitie ondervinden moeilijkheden tijdens het solliciteren en zijn slachtoffer van pesterijen op de werkvloer, net zoals biseksuelen op onbegrip van hun homo- en heteroseksuele collega’s kunnen stuiten.
  • Bevorderen van kwalitatieve voorlichting over seksuele en genderdiversiteit in het Rotterdamse onderwijs.
  • Meer inzicht in de lage meldingsbereidheid van discriminatie en haatmisdrijven onder Rotterdamse lhbt’s en de meldingsbereidheid bevorderen.

Deze en andere punten die tijdens het Kennisatelier naar voren zijn gebracht, worden de komende tijd door IDEM Rotterdam uitgewerkt in een actieprogramma waarmee het Kennisatelier Lhbt-emancipatie in 2016 en 2017 aan de slag gaat.

Bekijk de foto’s van het Kennisatelier Lhbt-emancipatie op onze Facebookpagina.

Op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het Kennisatelier Lhbt-emancipatie?  Volg IDEM Rotterdam op Facebook, Twitter of meld je aan voor de nieuwsbrief.