Bij Moeders met Talent vond op 26 mei 2016 het eerste Kennisatelier Emancipatie (v/m) van IDEM Rotterdam plaats. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen, zoals de combinatie van moederschap met werk, schuldenproblematiek, machogedrag van jongens, mannenemancipatie, economische zelfstandigheid en het tekort aan fatsoenlijke banen. Ook het werk van Moeders met Talent werd belicht. Deze Rotterdamse stichting richt zich op talentontwikkeling en empowerment van vrouwen, met name van moeders.

Hieronder lees je een kort verslag van dit kennisatelier.

Wat is een kennisatelier en wie doen eraan mee?

De IDEM Kennisateliers zijn terugkerende bijeenkomsten over een van de vier IDEM-thema’s: integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. Organisaties uit de stad komen bij elkaar om belangrijke onderwerpen te agenderen, gezamenlijk oplossingen te bedenken en tot concrete acties te komen. Hierbij staan dialoog, uitwisseling en kennisoverdracht centraal.

De deelnemers aan het Kennisatelier Emancipatie (v/m) zijn vertegenwoordigers van verschillende Rotterdamse en landelijke organisaties die zich direct en indirect bezighouden met de emancipatie van vrouwen en mannen. Bijna alle deelnemers hebben voorafgaand aan het Kennisatelier een gesprek met een IDEM-netwerker gevoerd om te onderzoeken wat het gedeelde belang in samenwerking is en welke signalen ingebracht kunnen worden.

Omdat het onderwerp emancipatie (v/m) breed in de samenleving speelt en veel verschillende doelgroepen raakt, is ook de groep deelnemende organisaties erg divers. De volgende organisaties waren vertegenwoordigd: Vrouwen in de Lift, Stichting Attanmia, Emancipator, Moeders met Talent, Stg. Female Force, Me & Society, Stichting Missionaire du Salut, Nederlandse Vrouwen Raad, Gemeente Rotterdam en Stichting LOV.

Wat is er besproken?

Na een inleiding over IDEM Rotterdam, gaf Mariska Jung (onderzoeker bij IDEM Rotterdam) een presentatie over de signalen met betrekking tot emancipatie (v/m) die naar voren kwamen uit de netwerkgesprekken, een brainstormsessie tijdens de lancering van IDEM Rotterdam en de beschikbare feiten en cijfers over Rotterdam.

Economische zelfstandigheid van vrouwen passeerde de revue, net als ongelijke lonen die leiden tot ongelijke pensioenen. Ook het geringe aantal vrouwen in topposities werd aangestipt. Daarnaast kaartten deelnemers aan dat emancipatie ook moet plaatsvinden binnen het gezin, zodat vrouwen en mannen evenveel in te brengen krijgen en mannen zich automatisch verantwoordelijk voelen voor zorgtaken. Verder benadrukten de deelnemers dat emancipatie een standaardonderdeel moet zijn van onderwijs over burgerschap en dat in de toekomst vrouwen en mannen volledige zelfbeschikking moeten genieten. Op de wens van een aantal deelnemers om binnen de komende vijf jaar de eerste vrouwelijke burgemeester van Rotterdam te verwelkomen werd door de anderen instemmend gereageerd. Tot slot werd het belang van positieve rolmodellen voor vrouwen onderstreept, net zoals het tegengaan van stereotyperende beelden in de media en het bevorderen van een positief zelfbeeld bij meisjes en vrouwen.

Voor een verdiepend gesprek zorgden de nauw met elkaar verbonden onderwerpen armoede, bijstand, werkgelegenheid en economische zelfstandigheid. De deelnemers gaven aan dat veel Rotterdamse vrouwen in armoede leven en met schulden kampen. Dit wordt onder andere in stand gehouden door een systeem waarin het niet mogelijk is om naast een uitkering een klein inkomen te vergaren waarmee schulden weggewerkt kunnen worden en economische zelfstandigheid weer binnen bereik komt. Ook werd er gewezen op het tegenstrijdige effect van de verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden op de emancipatie van vrouwen en mannen. Anderen brachten in dat er steeds minder fatsoenlijke banen zijn. Hiermee wordt bedoeld: werkgelegenheid voor voldoende uren, waarvoor een redelijk loon wordt betaald en goede arbeidsvoorwaarden gelden. In werkelijkheid zijn vrouwen steeds vaker overgeleverd aan het combineren van meerdere kleine baantjes om voldoende uren te maken en in hun onderhoud te voorzien. Voldoende werkgelegenheid en het ontwikkelen van een manier waarop bijstandsgerechtigden hun inkomen kunnen aanvullen met betaald werk, zonder dat de uitkering gekort wordt en zodat schulden weggewerkt kunnen worden, is volgens de deelnemers dus essentieel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen.

Ook aan de emancipatie van mannen en jongens moet gewerkt worden, zo werd benadrukt. Dit is zowel van belang om te voorkomen dat mannen de emancipatieprocessen van vrouwen belemmeren, als voor de mannen en jongens zelf. Onderwerpen die hierbij genoemd werden door de deelnemers zijn: seksistisch en machogedrag van jongens naar meisjes in de stad, geweld van jongens en mannen tegen meisjes en vrouwen, en de zelfbeschikking van mannen om keuzes te maken voor het uitvoeren van zorgtaken of uitoefenen van werk dat afwijkt van stereotype verwachtingen van mannen. De deelnemers gaven aan erg geïnteresseerd te zijn om zich verder te verdiepen in hoe mannenemancipatie in Rotterdam vormgegeven kan worden. Daarbij werd benadrukt dat het investeren in emancipatie van mannen niet ten koste mag gaan van financiële potjes die bestemd zijn voor vrouwenemancipatie en lhbt-emancipatie.

Wie was de gastgever?

Net als alle IDEM Kennisateliers vond ook deze bijeenkomst plaats bij een gastgever: op de locatie van Moeders met Talent op de Linker Rottekade in Rotterdam Centrum. Mia Wilsterman presenteerde het werk van Moeders met Talent op enthousiaste wijze. Moeders met Talent is een zelforganisatie van Rotterdamse vrouwen en moeders die zich richten op de talentontwikkeling en empowerment van vrouwen. Ze bereiken daarmee ook vrouwen die door verschillende problemen het gevaar  lopen geïsoleerd te raken,  zoals alleenstaande moeders met schulden. Uit haar werkervaring signaleert Mia Wilsterman dan ook dat vrouwen disproportioneel worden geraakt door schuldenproblematiek en dat dit hun emancipatie in de weg staat. Moeders met Talent verzorgt  verschillende trainingen en workshops voor vrouwen, en brengt vrouwen in gelijke situaties bij elkaar zodat ze elkaar kunnen ondersteunen en stimuleren. Een voorbeeld is Club Skippy, waarbij een groep van 15 actieve ouders samen 30 kinderen opvangen volgens een vast rooster, zodat de kinderen ergens overblijven voor het middageten op schooldagen.

Hoe gaat het verder?

Het doel van dit eerste Kennisatelier was het bepalen van een gezamenlijke agenda voor de komende twee jaar. Door middel van een brainstormoefening in kleinere groepen gingen de deelnemers met elkaar aan de slag om hun behoeften, prioriteiten en doelstellingen op elkaar af te stemmen. Dit leidde weliswaar niet tot een kant-en-klaar werkplan, maar er waren opvallend veel overeenkomsten tussen de verschillende groepen wat betreft de volgende aandachtspunten en onderwerpen:

  • De noodzaak tot meer aandacht voor armoede onder vrouwen in de stad.
  • Aanpakken van schulden en uitbreiding van de mogelijkheden om extra inkomsten te genereren naast een uitkering, om zodoende economische zelfstandigheid te ontwikkelen.
  • Aandacht vragen voor het belang van voldoende fatsoenlijke banen met gelijke lonen voor vrouwen en mannen.
  • Meer leren over emancipatie van mannen en jongens, en hoe mannenemancipatie eruit kan zien in Rotterdam.
  • Emancipatie als standaardonderdeel van burgerschapsonderwijs.
  • Geweld tegen meisjes en vrouwen tegengaan.
  • Bevorderen van positieve rolmodellen en positief zelfbeeld van meisjes en vrouwen.

Deze en andere punten die tijdens het Kennisatelier naar voren zijn gebracht, worden de komende tijd door IDEM Rotterdam uitgewerkt in een actieprogramma waarmee het Kennisatelier Emancipatie (v/m) in 2016 en 2017 aan de slag gaat.

Bekijk het fotoverslag van het Kennisatelier Emancipatie (v/m) op Facebook.

Op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het Kennisatelier Emancipatie (v/m)? Volg IDEM Rotterdam op Facebook, Twitter of meld je aan voor de nieuwsbrief.