Tijdens de lanceringsbijeenkomst van IDEM op 21 maart 2016 namen 25 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, professionals en andere geïnteresseerden deel aan de “Housewarmingsessie Emancipatie”. Het doel van deze laagdrempelige en interactieve sessie was om prangende onderwerpen te bespreken, signalen over emancipatie in Rotterdam met elkaar te delen en het opbouwen of uitbreiden van een thema-gerelateerd netwerk te faciliteren.De verzamelde signalen zijn een rijke bron aan informatie voor de Kennisateliers, de Stadsbeelden en andere IDEM-producten en -activiteiten. Hieronder volgt een korte bespreking van de meest belangrijke en opvallende signalen.

Effect van bezuinigingen en de participatiesamenleving op vrouwen

Een veelgenoemd signaal is dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de sectoren waarop veel bezuinigd wordt, zoals de zorg. Dit kan leiden tot werkloosheid of werkonzekerheid. Tegelijkertijd wordt er in de participatiesamenleving meer van familieleden en vrienden verwacht waar het gaat om zorg en ondersteuning. Daarnaast blijft de traditionele verdeling van zorgtaken tussen vrouwen en mannen grotendeels bestaan. De deelnemers geven daarom aan dat er een risico bestaat dat vrouwen onevenredig belast worden met onbetaalde zorgtaken, en tegelijkertijd een grotere kans hebben op werkloosheid vanwege de bezuinigingen.

Het Burgerpanel Rotterdam wordt voorgedragen als een platform waarmee Rotterdammers emancipatievraagstukken op de Rotterdamse politieke agenda kunnen zetten, zoals de noodzaak van gendersensitief beleid in de context van bezuinigingen en de participatiesamenleving.

Werk

De deelnemers signaleren dat de arbeidsmarkt een belangrijk thema blijft voor emancipatie. Het voorkomen van zwangerschapsdiscriminatie wordt genoemd, net zoals de behoefte aan banen met werktijden die overlappen met basisschoollestijden. Moeders met Talent is een Rotterdams initiatief dat zich inzet voor het vergroten van de maatschappelijke en arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen. Ook geven deelnemers aan dat het belangrijk is dat vrouwen evenredig vertegenwoordigd zijn in het gemeentelijk bestuur van Rotterdam. Het instellen van quota wordt genoemd als middel om een doorbraak in de emancipatie van vrouwen teweeg te brengen.

Emancipatie van mannen en jongens

Tot slot is de noodzaak voor emancipatie van mannen en jongens een opvallend signaal dat door meerdere deelnemers wordt gedeeld. Er wordt aangegeven dat de nadruk op het ‘repareren’ van vrouwen moet verschuiven naar het transformeren van de dominantie van mannelijkheid. Ook vinden deelnemers dat jongens in de stad veel machogedrag vertonen en geen respect hebben voor meisjes. Daarnaast bestaat het risico dat ‘emancipatie’ vaak gepaard gaat met negatieve vooroordelen. Daarom geven de deelnemers aan dat er concrete projecten gericht op mannen en jongens ontwikkeld moeten worden. Aandacht besteden aan de gelijkheid van meisjes en jongens in het basisonderwijs wordt ook als belangrijk onderdeel gezien van de emancipatie van zowel meisjes als jongens. Hierbij is de betrokkenheid en steun van ouders erg belangrijk. Emancipator is een landelijke organisatie die kennis en expertise verspreidt over mannenemancipatie en in Rotterdam laagdrempelige dialoogbijeenkomsten wil organiseren over dit onderwerp.