Achtergrond

Opvoedondersteuning betreft veelal (preventieve) activiteiten en interventies van deskundigen die tot doel hebben de ouderlijke opvoedcompetenties en -vaardigheden te vergroten, het opvoedklimaat te bevorderen, en problemen of moeilijkheden bij het opvoeden en opgroeien in een vroeg stadium te verminderen dan wel op te lossen (Nederlands Jeugdinstituut, 2008).

Dat ouders met een biculturele achtergrond weinig beroep doen op professionals voor opvoedondersteuning, komt onder andere doordat zij beperkte kennis over en vertrouwen in het Nederlandse stelsel van jeugdhulp zouden hebben. Daarnaast speelt het gebrek aan diversiteitsgevoeligheid bij de reguliere activiteiten en interventies een rol. Het opvoedondersteuningsaanbod kan hierdoor onvoldoende aansluiten bij de belevingswereld, het taalgebruik, en de wensen en behoeftes van ouders en kinderen met een biculturele achtergrond. Laagdrempelige en inclusieve opvoedsteun is dan ook nodig om de kans op opschaling naar intensievere zorg en ondersteuning van deze gezinnen te verkleinen.

Hoe inclusief wordt het aanbod van opvoedingsondersteuning in de Rotterdamse praktijk ervaren en worden gezinnen met een biculturele achtergrond bereikt? Om hier antwoord op te kunnen geven wordt in dit onderzoek gekeken naar zowel het bereik als de inhoud van het aanbod.

Doelstelling

Een verkenning naar inclusiviteit binnen de Rotterdamse opvoedondersteuning. In kaart brengen van werkzame elementen en knelpunten.

Opzet

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zullen drie methoden worden ingezet:

  • Online vragenlijst voor opvoedondersteuners in Rotterdam;
  • 8-10 duo-interviews met opvoedondersteuners in Rotterdam (2 opvoedondersteuners per aanbieder in een interview)
  • 2 focusgroepen met 5-10 ouders.

Looptijd

Dit project loopt van mei 2021 – april 2022

Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam.

Onderzoeksteam                

Nienke de Wit (projectleider), Bauke Fiere (onderzoeker).

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met Bauke Fiere via b.fiere@radar.nl of 06 – 11 88 40 32.