Iedere maand wordt onze Kennisbank aangevuld met de nieuwste onderzoeken en publicaties op het gebied van inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+) emancipatie. In de rubriek ‘Nieuw in de Kennisbank’ lichten we een van de publicaties uit. Deze keer het KIS-rapport: ‘Samen naar een cultuursensitieve thuiszorg. Het versterken van de samenwerking tussen cultuurspecifieke thuiszorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren.’

Het Kennisplatform Inclusief Samenwerken (KIS) heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen cultuurspecifieke thuiszorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Omdat steeds meer mensen met een migratieachtergrond thuiszorg nodig hebben, is het belangrijk dat professionals cultuursensitief kunnen werken. De centrale onderzoeksvraag was dan ook: Hoe kunnen zorgverzekeraars, zorgkantoren en cultuurspecifieke thuiszorgaanbieders beter samenwerken om de thuiszorg als geheel cultuursensitiever te maken?

Cultuurspecifieke zorg

Uit de verkenning blijkt dat de behoefte aan cultuurspecifieke zorg vooral ligt bij cliënten met een migratieachtergrond, omdat ze bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet zo goed beheersen. Maar ook bij anderen die wel goed Nederlands spreken is er behoefte aan cultuurspecifieke zorg. Zo kan iemands migratieachtergrond invloed hebben op de problematiek en behandeling. De respondenten geven aan dat cliënten het in ieder geval belangrijk vinden dat hulpverleners begrijpen wat de impact is van taal, cultuur en migratie.

Verhogen kwaliteit zorg

KIS concludeert dat de cultuurspecifieke zorg zou kunnen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de zorg in zijn geheel. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

a. De generieke zorg staat open voor substantiële verbeteringen ten aanzien van het cultuursensitief werken en is bereid te investeren in kennisuitwisseling en innovatie.

b. De cultuurspecifieke zorg is bereid de expertise te delen met de generieke zorg en zich in te spannen voor kennisuitwisseling.

c. De financiers van de zorg (de overheid en zorgverzekeraars) zijn bereid het verbeterproces te ondersteunen.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek komen verschillende aanbevelingen naar voren:

1. Faciliteer, als overheid en verzekeraars, vertegenwoordigers van cliënten en patiënten met een migratieachtergrond om de specifieke behoeften duidelijk en indringend over te brengen.

2. Sla als cultuurspecifieke zorgorganisaties de handen ineen om de expertise van cultuurspecifieke zorg te expliciteren en de kansen voor innovatie te agenderen.

3. Vervul als overheid en zorgverzekeraar de rol van aanjager om kennisuitwisseling tussen generieke en cultuurspecifieke zorg te stimuleren.

4. Maak als landelijke partijen per zorgsector een plan van aanpak om het cultuursensitief werken in de generieke zorg verder te ontwikkelen. Regionale samenwerking met cultuurspecifieke zorg, gezamenlijke methodiekontwikkeling in bijvoorbeeld leernetwerken of pilots met cultuurspecifieke zorg binnen generieke instellingen zouden hieraan kunnen bijdragen. In regio’s waar geen cultuurspecifieke zorg is, zou uit andere regio’s een bijdrage geleverd kunnen worden in de vorm van intervisie of leernetwerken.

5. Beschouw de cultuurspecifieke zorgorganisaties als serieuze samenwerkingspartners. Stimuleer en faciliteer, als generieke zorgorganisaties, per sector de samenwerking en kennisuitwisseling met cultuurspecifieke organisaties

Meer lezen?

Lees meer over dit onderzoek op de website van KIS.

Lees meer over deze en andere nieuwe titels in de Kennisbank.

Of zoek direct zelf naar alle onderzoeken over discriminatie, inclusie, emancipatie en LHBTIQ+