Beleid integratie

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema integratie. Bovendien worden integratievraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met integratie.

Beleidsnota’s

  • In de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016 – 2018 is het integratiebeleid van de gemeente Rotterdam voor de periode 2016-2018 vastgelegd. De beleidsregel heeft in totaal drie uitvoeringslijnen: (1) Basis op orde: het informeren over en uitdragen van de gedeelde norm en het belang van taal. (2) Gelijke positie: bevorderen van emancipatie en homo-emancipatie en beschermen waar nodig. (3) Gelijke behandeling: tegengaan discriminatie en uitsluiting.
  • De integratienota Integratie 010 van de gemeente Rotterdam is met name gericht op de maatschappelijke integratie van Rotterdammers met een migratie-achtergrond. De integratienota gaat ervan uit dat gelijke behandeling en gelijke kansen voorwaarden zijn voor de maatschappelijke integratie van mensen met een migratieachtergrond.
  • Het beleidskader Met taal versta je elkaar zet in op de taalverbetering van laaggeletterden. Beleidskader richt zich name op vrouwen, werklozen en jongeren met een migratieachtergrond en EU-arbeidsmigranten. Taal wordt gezien als essentieel voor het kunnen participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
  • In de Rotterdamse aanpak statushouders 2016-2020 wordt het beleid van  de gemeente  met betrekking tot statushouders (vluchtelingen met een vergunning) voor de periode 2016-2020 uiteengezet.
  • In de Uitvoeringsagenda EU-arbeidsmigratie 2015-2018 worden diverse maatregelen besproken met betrekking tot de toestroom van arbeidsmigranten als gevolg van het vrije verkeer in de EU.
  • In de nota Rotterdamse aanpak radicalisering 2015-2018 zet de gemeente Rotterdam voor de periode 2015-2018 het gemeentelijk beleid uiteen wat betreft de aanpak van radicalisering en het tegengaan van maatschappelijke van polarisatie.

Overige beleidsstukken

Schriftelijke vragen

Leden van de Rotterdamse gemeenteraad hebben diverse schriftelijke vragen gesteld over integratie. Hieronder een selectie van de vragen met de antwoorden van het college van B&W.