Beleid integratie

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema integratie. Bovendien worden integratievraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met integratie.

Beleidsnota’s

 • In de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016 – 2018 is het integratiebeleid van de gemeente Rotterdam voor de periode 2016-2018 vastgelegd. De beleidsregel heeft in totaal drie uitvoeringslijnen: (1) Basis op orde: het informeren over en uitdragen van de gedeelde norm en het belang van taal. (2) Gelijke positie: bevorderen van emancipatie en homo-emancipatie en beschermen waar nodig. (3) Gelijke behandeling: tegengaan discriminatie en uitsluiting.
 • De integratienota Integratie 010 van de gemeente Rotterdam is met name gericht op de maatschappelijke integratie van Rotterdammers met een migratie-achtergrond. De integratienota gaat ervan uit dat gelijke behandeling en gelijke kansen voorwaarden zijn voor de maatschappelijke integratie van mensen met een migratieachtergrond.
 • Het beleidskader Met taal versta je elkaar zet in op de taalverbetering van laaggeletterden. Beleidskader richt zich name op vrouwen, werklozen en jongeren met een migratieachtergrond en EU-arbeidsmigranten. Taal wordt gezien als essentieel voor het kunnen participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
 • In de Rotterdamse aanpak statushouders 2016-2020 wordt het beleid van  de gemeente  met betrekking tot statushouders (vluchtelingen met een vergunning) voor de periode 2016-2020 uiteengezet.
 • In de Uitvoeringsagenda EU-arbeidsmigratie 2015-2018 worden diverse maatregelen besproken met betrekking tot de toestroom van arbeidsmigranten als gevolg van het vrije verkeer in de EU.

Schriftelijke vragen

 • Leden van de Rotterdamse gemeenteraad hebben diverse schriftelijke vragen gesteld over integratie. Hieronder een selectie van de vragen met de antwoorden van het college van B&W.
 • Op 15 december 2016 stelden S. de Langen (CDA) schriftelijke vragen over samenwerking Vluchtelingenwerk en maatschappelijk middenveld die op 31 januari 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 8 december 2016 stelde J. Bokhove (Groenlinks) schriftelijke vragen over aantallen gehuisveste statushouders die op 31 januari 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 27 september 2016 stelde M. Van de Donk (VVD) schriftelijke vragen over taalachterstanden in Crooswijk die op 25 oktober 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 22 april 2016 stelde S. den langen (CDA) schríftelijke vragen over: de aanpak van de achterstand van inburgeraars, die op 19 mei 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 14 maart 2016 stelde P. Wijntuin (PvdA) schríftelijke vragen over: de integratie van asielzoekers, die op 4 april 2016 door het College van B&W werden beantwoord.
 • Op 24 november 2015 stelden Q. Velter (SP) en Van der Lee (PvdD vragen over: de evaluatie effecten Rotterdamwet, die op 26 Januari 2016 door het College van B&W werden beantwoord.
 • Op 3 september 2015 stelde P. Wijntuin (PvdA) vragen over: inburgering voor nieuwkomers, die op 29 september 2015 door het College van B&W werden beantwoord.