Het aantal discriminatiemeldingen van inwoners met een beperking in de politie-eenheid Rotterdam is met 59% toegenomen. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017, waarin alle meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen, registraties van discriminatie-incidenten door de politie en verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens zijn samengebracht.

Handicap/chronische ziekte is na huidskleur/herkomst bij de meldpunten de meest gemelde discriminatiegrond in het gebied van de politie-eenheid Rotterdam. Landelijk nam het aantal meldingen over handicap toe met ruim 40%. Sinds 14 juli 2016 is in Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht en werd de Wet gelijke behandeling uitgebreid. De meldingen gaan onder andere over de slechte toegankelijkheid van een huisartsenpraktijk, een patiëntenvereniging die geen rekening wil houden met de beperking van een van de leden en een werknemer die op zijn eerste werkdag naar huis wordt gestuurd vanwege de hinder die hij vanwege een gehoorbeperking ondervindt bij vergaderingen met veel mensen.

Antidiscriminatievoorziening RADAR moedigt gemeenten aan meer te doen om ervoor te zorgen dat inwoners met een beperking of chronische ziekte volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Een van de aanbevelingen aan colleges van B en W is om een inventarisatie te maken van de toegankelijkheid van de gemeente, in samenwerking met ervaringsdeskundigen: de mensen met een beperking of organisaties die hen vertegenwoordigen.

Bijna 900 meldingen en registraties

Het aantal registraties van discriminatie in de politie-eenheid Rotterdam is in 2017 met 10% gedaald. De meldpunten ontvingen 448 meldingen en de politie registreerde 446 discriminatie-incidenten. De meeste slachtoffers meldden omstreden of oneerlijke behandeling (55%), zoals afwijzing bij sollicitaties of weigering door de horeca vanwege huidskleur of afkomst, of beperkte toegankelijkheid van openbare voorzieningen. Ook vijandige bejegening (33%) zoals pesterijen en schelden, kwam veel voor. De politie registreerde aanzienlijk meer incidenten met bedreiging en geweld dan in 2016. Het is niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is. Ook registreerde de politie meer discriminatie-incidenten gericht tegen werknemers met een publieke taak (in de meeste gevallen politieagenten), waarbij het vaak ging om discriminatie vanwege een donkere huidskleur. In 2017 werden 346 van dergelijke incidenten geregistreerd, tegen 258 in 2016.

Meldingen moslims

Bij de meldpunten en de politie daalde opnieuw het aantal registraties van discriminatie van moslims vanwege hun geloof. Dat is opvallend omdat uit enquête-onderzoek van het Europees Agentschap voor Grondrechten blijkt dat moslims in Nederland regelmatig discriminatie en pesterijen ervaren.

Spanningen Turkse gemeenschap

Ook in 2017 vonden diverse incidenten plaats binnen de Turkse gemeenschap in Rotterdam en omgeving. Alle meldingen met de discriminatiegrond politieke gezindheid zijn in 2017 gerelateerd aan de spanningen binnen de Turkse gemeenschap. Turkse Nederlanders meldden onder andere dat zij werden uitgescholden en bedreigd via telefoon en sociale media. Ook berichten over lijsten met vermeende Gülen-aanhangers zorgden voor angst en onrust. Het aantal meldingen over discriminatie vanwege politieke gezindheid was een derde van het aantal in 2016.

Seksuele gerichtheid

Het aantal geregistreerde discriminatie-incidenten met de grond seksuele gerichtheid nam bij de politie sterk af; ook de meldpunten ontvingen minder incidenten. Bijna alle incidenten die de politie registreerde waren gericht tegen mannen. Vaak ging het om schelden met het woord ‘homo’. Antidiscriminatiebureau RADAR heeft een analyse gemaakt van de geregistreerde incidenten op grond van seksuele gerichtheid in de gemeente Rotterdam in 2016. Meer dan de helft van de specifiek op lhbti-personen gerichte incidenten vindt plaats in de directe woonomgeving, wat een grote impact heeft op slachtoffers.

Verschillen per gemeente

Het aantal meldingen bij meldpunten in Rotterdam is gedaald (-77 meldingen), terwijl een aantal kleinere gemeenten een opvallende stijging liet zien, zoals Brielle (+7) en Barendrecht (+4). Andere gemeenten met een relatief grote daling van het aantal meldingen zijn Ridderkerk (-9), Zwijndrecht (-4) en Sliedrecht (-4). Ruim de helft van het aantal discriminatie-incidenten dat de politie registreerde vond plaats in de gemeente Rotterdam.

De Monitor Discriminatie is te vinden op www.discriminatie.nl