Het nieuwe stadsbestuur met VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en CU-SGP heeft deze week het collegeakkoord gepresenteerd met de titel ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’. Wat staat daar in over de IDEM-thema’s integratie, discriminatie, vrouw/man-emancipatie en lhbti-emancipatie? We zetten de belangrijkste ambities en plannen op een rij.

De IDEM-thema’s krijgen de meeste aandacht in het vierde hoofdstuk van het coalitieakkoord, getiteld ‘Iedereen doet mee. Eerlijke kansen en vrijheid, taal, werk, emancipatie en integratie’. Het nieuwe college streeft ernaar dat in Rotterdam afkomst, huidskleur, seksualiteit of levensovertuiging er niet toe doen voor de kansen die iemand heeft in het leven.

Het college schrijft in het coalitieakkoord dat er samen met organisaties in de stad een nieuwe emancipatieagenda ontwikkeld zal worden. De IDEM-thema’s komen op deze agenda terug met de onderwerpen anti-discriminatie, homo- en vrouwenemancipatie en diversiteit. In het coalitieakkoord wordt aan een aantal thema’s al concrete aandacht besteed. Hieronder worden de plannen van het college per thema kort besproken.

De nieuwe wethouder die verantwoordelijk is voor de portefeuille Integratie en Samenleving is Bert Wijbenga (VVD). Onderwijs is belegd bij Said Kasmi (D66) en Jeugd/Jeugdhulp en Taal bij Judith Bokhove (GroenLinks). Richard Moti (PvdA) is verantwoordelijk voor Werk en Inkomen en Michiel Grauss (CU-SGP) voor Armoede- en Schuldenbestrijding.

Discriminatie

Het college heeft de ambitie om discriminatie effectief aan te pakken, de ‘intolerantie van de Rotterdamse samenleving’ fors te doen afnemen en ervoor te zorgen dat iedereen in Rotterdam eerlijke kansen op werk heeft. In samenwerking met IDEM Rotterdam en RADAR wordt gewerkt aan het vergroten van de meldingsbereidheid wanneer sprake is van discriminatie.

De aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie blijft de komende jaren een speerpunt. Het college werkt aan meer bewustzijn op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie, onder andere via het Rotterdamse platform tegen arbeidsmarktdiscriminatie 010inclusief, en doet geen zaken met discriminerende werkgevers. Verder investeert de gemeente in de eigen werving en selectie, zodat het personeelsbestand een goede afspiegeling van de Rotterdamse samenleving wordt.

Onderwijs krijgt aandacht in een apart hoofdstuk (8). Het college ambieert dat alle Rotterdamse kinderen gelijke kansen krijgen in het onderwijs en dat het inkomen, opleidingsniveau of geboorteland van ouders hierbij geen rol spelen. Met het Masterplan Onderwijs wordt de kansengelijkheid in het onderwijs vergroot en voortijdig schoolverlaten aangepakt.

Ook discriminatie op de woningmarkt wordt in het coalitieakkoord expliciet genoemd. Het college gaat dit in kaart brengen en aanpakken, bijvoorbeeld met praktijktesten d.m.v. mystery guests. Een ander onderwerp dat aandacht krijgt is de verhouding tussen politie en jongeren (dit gaat waarschijnlijk om etnisch profileren). Het college zet de aanpak voort om de kloof tussen politie en jongeren te overbruggen.

Vrouw/man-emancipatie

In het coalitieakkoord wordt amper aandacht besteed aan de emancipatie van vrouwen en mannen. Enkel straatintimidatie wordt in dit kader genoemd. Het college gaat de aanpak van straatintimidatie van vrouwen en lhbti’ers evalueren en optimaliseren.

Lhbti-emancipatie

Het college heeft de ambitie dat in 2022 de lhbti-acceptatie in de stad aantoonbaar en maximaal is verbeterd. Hiertoe wordt een plan opgesteld, waarvoor het Roze Stembusakkoord de basis is. Maatregelen zullen onder andere gericht zijn op meer veiligheid, voorlichting en zichtbaarheid van lhbti’ers.

Het college wil voorlichting op scholen bevorderen, in samenwerking met belangenbehartigende organisaties. Ook wordt er geïnvesteerd in gespecialiseerde hulpverlening voor lhbti-jongeren met psychische klachten, met als doel het aantal zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding te verminderen.

In het coalitieakkoord wordt specifieke aandacht besteed aan statushouders. Het college zet extra in op de emancipatie van kwetsbare groepen onder de statushouders, waaronder lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (lhbti’ers). Ook de positie van deze groepen in de opvang wordt genoemd. Het college gaat hard optreden tegen daders van discriminerende pesterijen, bedreigingen en geweld, en zal slachtoffers een veilig (tijdelijk) onderkomen bieden.

Integratie

Het college streeft naar ‘een ontspannen samenleving met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament’. De focus van het integratiebeleid ligt net als voorgaande jaren op de maatschappelijke positie van nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, blijft investeren in beheersing van de Nederlandse taal (spreken, lezen en schrijven) een speerpunt. Ook armoede en de aanpak van werkloosheid, en specifiek jeugdwerkloosheid, krijgen veel aandacht in het coalitieakkoord.