Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk zijn de vier partijen die de nieuwe coalitie hebben gevormd in Rotterdam. De komende vier jaar gaan zij onze mooie stad besturen. In het coalitieakkoord krijgt het tegengaan van discriminatie een belangrijke plek. IDEM Rotterdam licht enkele belangrijke punten uit.

“Onze gedeelde identiteit als Rotterdammer, dat is waar wij ons op richten, met respect voor de verschillen.”

Inclusie

 • De gemeente voert de strijd tegen racisme en discriminatie op en maakt hier extra middelen voor vrij. De aanpak wordt verbreed en er komt extra capaciteit voor discriminatiebestrijding.
 • De gemeente werkt aan meer veiligheid, voorlichting, zichtbaarheid en afstemming van/met LHBTIQA+ personen in Rotterdam.
 • De gemeente maakt afspraken met maatschappelijke organisaties en met partners in het uitgaansleven en op de huizen- en arbeidsmarkt over maatregelen om extremisme, discriminatie en racisme terug te dringen. Er wordt samengewerkt met de politie aan het vergroten van de meldings- en aangiftebereidheid.
 • Bedrijven en organisaties die aantoonbaar en onherroepelijk zijn veroordeeld voor discriminatie, sluiten wij voor een periode van vijf jaar uit van samenwerking met de gemeente.
 • De gemeente staat voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw, daarom werken ze samen met organisaties in de stad aan de emancipatie-agenda waarbij niet alleen vrouwenemancipatie centraal staat, maar ook anti-discriminatie, diversiteit en emancipatie van LHBTIQA+ personen.
 • Algoritmen van de gemeente worden periodiek doorgelicht op discriminatie. De gemeente is open over de toepassing van algoritmen. De gemeente past geen algoritmen toe die direct of indirect beslissingen baseren op gegevens die terug te voeren zijn naar afkomst.
 • De gemeentelijke organisatie spant zich in om het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de brede samenleving.

Koloniale geschiedenis

 • Samen met de gemeenschappen van Rotterdam geeft de gemeente invulling aan het stadsprogramma ‘Een gedeelde geschiedenis’, dit programma loopt tot 2024 door. In 2023 wordt bijzondere aandacht geschonken aan de herdenking van 150 jaar slavernijverleden.
 • Straatnaamborden of beelden die refereren aan het koloniaal verleden blijven staan. Wel worden QR-codes geplaatst die een toelichting geven bij alle straatnamen, beelden of andere historische verwijzingen en objecten.

Nieuwkomers

 • De gemeente neemt als stad de verantwoordelijkheid in de opvang van statushouders die door het Rijk worden toegewezen aan Rotterdam. Rotterdam kent echter al vele uitdagingen. Daarom start de gemeente een lobby richting het Rijk om als Rotterdam een eerlijke bijdrage te leveren voor de taakstellingen voor de huisvesting van statushouders: niet langer naar inwoneraantal, maar naar draagkracht, zodat Rotterdam meer wordt ontzien dan nu het geval is.
 • Om nieuwkomers zo snel mogelijk op eigen benen te laten staan, zo snel mogelijk de taal te laten leren en te voorkomen dat ze terecht komen in een sociaal isolement, wordt het aantal leerwerktrajecten bij de gemeente Rotterdam opgeschaald. Daarbij krijgen statushouders begeleiding, een baan bij (een partner van) de gemeente (als bijvoorbeeld beveiliger, automecanicien of dienstverleningsmedewerker) en bijvoorbeeld een passende opleiding. Na afronding van het leerwerktraject stromen zij daarna verder de gemeentelijke organisatie in, of slaan hun vleugels uit op de arbeidsmarkt.

Onderwijs

 • De gemeente zet zich maximaal in voor een veilige school/werkomgeving voor leraren en leerlingen, waar docenten en leerlingen zichzelf kunnen zijn.
 • De gemeente gaat met scholen en bedrijven in gesprek over een succesvolle aanpak tegen en bewustwording van stagediscriminatie. Ook de gemeente neemt hierin haar verantwoordelijkheid: er komen 1.000 stageplekken per jaar, waarvan een kwart voor mbo-leerlingen.

Zorg en welzijn

 • De gemeente wil radicaal inzetten op de menselijke maat. En op zorg die aansluit bij behoeften van Rotterdammers, onder andere door meer werk te maken van cultuursensitieve zorg. Zoals het serveren van koosjer of halal eten in zorginstellingen of zorg verlenen in de taal van herkomst bij dementerende ouderen. Dit gaat ook om het ondersteunen van ‘roze ouderen’. Of het nu gaat om jeugdzorg, ouderenzorg, thuiszorg of huishoudelijke hulp: de mens dient hierin centraal te staan.
 • Huizen van de Wijk vervullen een belangrijke sociale functie in de wijk door het organiseren van activiteiten voor jong en oud. De sociale functie van de Huizen van de Wijk wordt versterkt. Activiteiten dienen geen exclusief karakter te hebben en breed toegankelijk te zijn, waarbij samenzijn wordt bevorderd.
 • Rotterdam wordt de meest dementievriendelijke gemeente van Nederland. Hiertoe wordt samen met partners in de stad een gemeentelijk actieplan voor omgang met dementie opgesteld.

Sport en cultuur

 • Sportvoorzieningen moeten ook toegankelijk en beschikbaar zijn voor mensen met een beperking.
 • Migratie is een onderdeel van de geschiedenis van Rotterdam. De gemeente verwelkomt dan ook het FENIX Landverhuizersmuseum in onze stad.

Lees het volledige coalitieakkoord op de website van de gemeente.